Nowe warunki techniczne od 1 kwietnia 2024r.

Od 01-04-2024 wchodzą w życie zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.